Saturday, 11 April 2015

సౌందర్యలహరి -35 -  భాస్కర ప్రియ

సౌందర్యలహరి -35 -  భాస్కర ప్రియ

మనస్త్వం వ్యోమ త్వం మరుదసి మరుత్సారథిరసి
త్వమాపస్త్వం భూమిస్త్వయి పరిణతాయాం న హి పరమ్ |
త్వమేవ స్వాత్మానం పరిణమయితుం విశ్వవపుషా
చిదానందాకారం శివయువతి భావేన బిభృషే || 35 ||

ఓ శివుని ప్రియురాలా, మనస్సు నీవు, ఆకాశం నీవు, వాయువు నీవు, అగ్ని నీవు, జలం నీవు, భూమి నీవు. ఈ విధముగా పంచభూతములతో వ్యాపించిన, పరిణమించిన నీ కంటే వేరు ఏమియునూ లేదు. నీవే చిదానందకార రూపంలో చిచ్ఛక్తి వై శివ తత్వముతో ధరించు చున్నావు.

శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయమ్,
నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోక శంకరం.

“భాస్కర ప్రియ” -  (భాస్కరానందనాథ  భావము)

ఈ శ్లోకములో జగద్గురువులు శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు,  ఆనంద భైరవీ తత్వాన్ని,  చిచ్ఛక్తి స్వరూపాన్ని,   విశ్వ వ్యాపకత్వాన్ని   గురించి మనకు చక్కగా తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడ.

చిదానందాకారం శివయువతి భావేన బిభృషే
శివ యువతీ ...ఓ శివుని జవరాలా, శివుని చిదానంద స్వరూపాన్ని భావన చేత ధరిస్తున్నావు. అంతటా వ్యాపించి వున్న, అంతటా నిండి నిభిడీకృతమైయున్న  ఆనంద భైరవుని స్వరూపాన్ని,  చిచ్ఛక్తివి అయి నీ చిత్తము చేత ధరించి యున్నావు నీవు. అంటే అంతటా, అన్నింట్లో నీవు ప్రాణ శక్తివై యున్నావు.  నామ, రూప, క్రియాత్మకమగు ఈ ప్రపంచము నీవు.
విశ్వ వపుషా ....జగత్తు యొక్క రూపముతో పరిణామం చెందడానికి నీవై యున్నావు అంటే జగత్తు నీవై యున్నావు. ఎలాంటి జగత్తు ?.... ఆకాశం, వాయువు, అగ్ని, జలం, పృధ్వీ ...అనే పంచ భూతములతో ఆవరించి యున్న మహా ప్రకృతి వి నీవే. పరిణామం చెందే ఈ జగత్తు అంతా నీవే. పంచ భూతములతో, పంచ తత్వములతో ఈ ప్రపంచాన్ని, సృష్టిని కదుపుతున్న చిచ్ఛక్తివి నీవే. 
త్వమేవ అసి ......అది నీవే అయి వున్నావు తల్లీ ......పాపం ఆ పరమ శివుడిది ఏమీ లేదమ్మా, అల్లరి అంతా నీదే. ఆనంద స్వరూపిణివి నీవే. అఖిలాండేశ్వరి నీవే! చాముండేశ్వరివి నీవే !

త్వమర్కస్త్వ మిందు స్త్వమగ్ని స్త్వమాప 
స్త్వ మాకాశ భూ వాయవస్త్వం మహత్త్వమ్
త్వదన్యో న కశ్చి త్ప్రపంచోzస్తిసర్వం,
త్వ దానంద సంవిత్స్వ రూపాం భజేహమ్.........భవానీ భుజంగ స్తోత్రం

శరత్పూర్ణచంద్రప్రభాపూర్ణబింబాధరస్మేరవక్త్రారవిందాం సుశాంతాం
సురత్నావళీహారతాటంకశోభాం మహాసుప్రసన్నాం భజే శ్రీభవానీమ్ |
ఇతి శ్రీభవాని స్వరూపం తవేదం ప్రపంచాత్పరం చాతిసూక్ష్మం ప్రసన్నమ్
స్ఫురత్వంబ బింబస్య మే హృత్సరోజే సదా వాఙ్మయం సర్వతేజోమయం చ |

గురుస్త్వం శివస్త్వం చ శక్తిస్త్వమేవ త్వమేవాసి మాతా పితా చ త్వమేవ |
త్వమేవాసి విద్యా త్వమేవాసి బుద్ధిర్గతిర్మే మతిర్దేవి సర్వం త్వమేవ || ౧౪ ||

శరణ్యే వరేణ్యే సుకారుణ్యమూర్తే హిరణ్యోదరాద్యైరగణ్యే సుపుణ్యే |
భవారణ్యభీతేశ్చ మాం పాహి భద్రే నమస్తే నమస్తే నమస్తే భవాని || ౧౫

ఇతీమాం మహచ్ఛ్రీభవానీభుజంగం స్తుతిం యః పఠేద్భక్తియుక్తశ్చ తస్మై |
స్వకీయం పదం శాశ్వతం వేదసారం శ్రియం చాష్టసిద్ధిం భవానీ దదాతి || ౧౬ ||

భవానీ భవానీ భవానీ త్రివారం హ్యుదారం ముదా సర్వదా యే జపంతి |
న శోకం న మోహం న పాపం న భీతిః కదాచిత్కథంచిత్కుతశ్చిజ్జనానామ్ || ౧౭ ||

ఈ పరిజ్ఞానమును ప్రసాదించిన ఆ మహా తల్లి పాద పద్మములకు నమస్కరిస్తూ,

నారాయణ సమారంభాం వ్యాస శంకర మధ్యమాం,
అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురుపరం పరాం. 

సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వరదేవతార్పణ మస్తు.
భాస్కరామ్బా సహిత భాస్కరానంద నాథ. 
(సరస్వతీ రామచంద్ర రావు)/05-04-2015 @ శ్రీకాళహస్తి
www.facebook.com/bhaskarapriya.sowndaryalahari/
http://vanadurga-mahavidya.blogspot.in/


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.