Wednesday, 10 July 2013

నవ విధ భక్తి


 
3. స్మరణ భక్తీ

హృదయము నందు పరమాత్ముని యొక్క దివ్య నామమును, గాధలను స్మరించడము స్మరణ భక్తీ అందురు. పరమాత్ముని యొక్క అఖండ నామములను అఖండ రీతిన నిత్యము నియమము తప్పక నిరంతరముగా నామ స్మరణ చేయవలెను. నామస్మరణము వలన మనస్సుకు శాంతి, సమాధానము దొరుకును. ఆనంద సమయమున, దుఖ సమయమున, ఆపద సమయమున, ఉద్వేగ సమయమున, చింతా సమయమున, ఇంతయేల సర్వ కాల సర్వావస్థల యందు భగవన్నామ స్మరణము చేయ వలెను. నడుచుచు, మాటలాడుచు, దినుచు, ద్రావుచు, సుఖిన్చుచు, బహు విధముల భోగములను తనివి తీర అనుభవించు చున్నప్పుడు కూడా ఏమరపాటు లేకుండా శ్రీహరి నామమును స్మరించు చుండ వలెను. సంపదలతో తుల తూగుచున్నప్పుడు, ఆపదలలో మునిగి తెలుచున్నప్పుడు, కాలగతులు వ్యతిరేకించి, చిక్కులు వాటిల్లి నప్పుడు కూడా శ్రీహరి నామ స్మరణ మానరాదు. భగవన్నామ స్మరణకు ఇది సమయం, ఇది సమయం కాదు అనేది లేదు, సర్వ కాల సర్వావస్థల యందు శ్రీహరి నామ స్మరణ చేస్తూనే ఉండవలెను. వైభవము, సామర్ధ్యము, బలము, ధనము, కీర్తి గలిగిన సమయము లందు కూడా భగవన్నామ స్మరణ చేయవలెను. భగవంతుని నామమును నిరంతరము హృదయము నందు తలుచు భాగ్యవంతునికి ఆపదలు దరి చేరవు, అంత్యమున సద్గతి కలుగును. రోగ భాధలు యందు ఊరట లభించి శాంతి చేకూరును. రామ నామ మహత్వము చేతనే కాశీనగరమునకు ముక్తి క్షేత్రమను నామము కల్గినది. వాల్మీకి "మరా, మరా, మరా"... అని జపించి ముక్తి నొందినాడు. ప్రహ్లాదుడు శ్రీహరి నామము జపించి ముక్తి నొందినాడు. పాపి యగు అజామిలుడు సైతము నారాయణ స్మరణము వలననే పవిత్రుడు అయి మోక్ష గామి అయినాడు. పరమేశ్వురుని నామములు అనంతములు. వానిని నిత్యమూ నియమ బద్దముగా హృదయము నందు స్మరించు భక్తులు తరించెదరు. మహా పాపులు కూడా నామ స్మరణ చేత పరమ పవిత్రులై మోక్షము నొందిరి.

నిరంతరము శ్రీహరి నామము గావించు వాడె పుణ్యాత్ముడు. నామ స్మరణ వలన పాపములు నశించి సుకృతము పొందును. అన్ని వర్ణముల వారికినీ నామ స్మరణ యందు అధికారము కలదు. ఇదియే స్మరణ భక్తీ.


​------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​


శ్రవణం కీర్తనం విష్ణో: స్మరణం పాదసేవనం

అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్య మాత్మ నివేదనం. (భాగ. 7-5-29)

అని భక్తీ  తొమ్మిది విధములు.

౧. శ్రవణ భక్తీ :-

హరికధలు, పురాణములు, ప్రవచనములు  భక్తీ కధలు, భగవంతుని లీలలు వినుట శ్రవణ భక్తీ అందురు. కర్మ మార్గము, ఉపాసనా మార్గము, జ్ఞాన మార్గము, సిద్దాంత మార్గము, యోగ మార్గము, వైరాగ్య మార్గమును గూర్చి సాధకుడు వినుచుండవలెను. అనేక విధములైన వ్రతములు, తీర్ధములు, దానములు మున్నగు మహిమలు కలిగిన కధలనాలకింపవలెను. ఇవి కాక బహు విధములైన మహాత్మ్యములను, పుణ్య స్థలముల వర్ణములను, బహు విధ మంత్రములను, సాధనములను, పురశ్చరణములను వినవలెను, మహా యోగుల, జ్ఞానుల, సిద్దుల, భక్తుల యొక్క కధలను వినవలెను. వేదములను, శ్రుతులను, స్మృతులను వినవలెను. ఈశ్వరుని సగుణ చరిత్రను పరమ భక్తితో వినుచుండవలేను. సగుణ పరమాత్ముని యొక్క గుణ గణములను వినుచుండవలేను.

 

౨. కీర్తన భక్తీ:-

సగుణ పరమాత్ముని యొక్క గుణ గణములను కీర్తించుట కీర్తన భక్తీ అందురు.
పరమాత్ముని యొక్క కీర్తిని తన గొంతుతో, తన వాణితో వ్యాపింప చేయవలెను, భగవంతుని లీలలను నిరంతరము కీర్తిస్తూ ఉండవలెను. హరికధలు, పురాణములు, ప్రవచనములు మొదలగునవి రోజూ చెప్పుకొంటూ ఇతరులకు చెబుతూ భగవంతున్ని మనసారా కీర్తించవలెను.  హరి కీర్తనతో మొత్తం బ్రహ్మాండమును నింపి వేయవలెను. హరి కీర్తనామృతములో పూర్తిగా తడిసి మునకలు వేయవలెను. ప్రేమతో, భక్తీ తో పరమాత్ముని యొక్క కీర్తిని, యశమును, ప్రతాపమును, మహిమను బహు విధములగా  వర్ణించవలెను. హరి భక్తుల యొక్క కధలను నిరంతరము గానము చేయుచుండ వలెను.  
వేదములను పారాయణ చేయ వలెను, ప్రజలకు పురానములను వినిపింప వలయును. బ్రాహ్మణత్వమును ఆదరముతో రక్షింప వలెను. ఉపాసనమును, భక్తీ సాదనమును, గురు పరంపరను స్థిరముగా నుంచవలెను. నీతి, న్యాయము, ధర్మము చెడకుండా కీర్తనము చేయ వలెను. కీర్తన వలన పలుకు పవిత్రమగును, సత్ప్రవర్తన కలుగును, జనులు అందరూ సదాచారులు అగుదురు. కీర్తన వలన పరమాత్ముడు ప్రసన్నుడగును. తద్వారా చాంచల్యము తొలగి, స్థిరమైన బుద్ధి కలిగి, మనః శ్శాంతి కలుగును.
 
సశేషం .... ​
--
మీ
శ్రీ భాస్కరానంద నాథ
 

 
 
 


 


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VEMURI LAKSHMI NARAYANA" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to vemuri+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to vemuri@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/vemuri/CAK3Jd31qKnOq18fSCf7WoU%3DV9KRSZ3fGcsC%2B2iAKpDj9ANojOw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
మీ
శ్రీ భాస్కరానంద నాథ
 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.